Vedtægter for Hjallerup Fotoklub

Hent vedtægterne som PDF fil her

§1. NAVN OG HJEMSTED

 1. Hjallerup Fotoklub er en forening med hjemsted i Hjallerup, Brønderslev Kommune.
 2. Foreningen er stiftet den 20. marts 2018.

§2. FORMÅL

 1. Foreningens formål er at fremme medlemmernes interesse og sans for fotografi samt formidle kendskabet til fotografering.
  Dette opnås ved fototure, løsning af fotografiske opgaver, foredrag, billedkritik, instruktioner, undervisning, samarbejde med andre klubber / foreninger, arrangementer i form af udstillinger, konkurrencer, kurser og andet efter ønske fra medlemmernes side.
  Der skal gives mulighed for mødesteder, hvor ligesindede fotointeresserede kan være sammen omkring den fælles interesse.
 2. Foreningen er upolitisk og kan ikke være medlem af andre interesseorganisationer end foreninger med fotografisk baggrund og fotografering som hovedformål.
 3. Foreningen skal være medlem af Hjallerup Samvirke.

§3. MEDLEMSKAB

 1. Alle med interesse for fotografi og fotografering kan blive medlem af Hjallerup Fotoklub.
  Ved optagelsen som medlem accepteres foreningens vedtægter.
 2. Udmeldelse finder sted ved henvendelse til kassereren via foreningens e-mail.
  Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
 3. Generalforsamlingen kan træffe afgørelse om eksklusion af medlemmer, hvilket sker ved simpelt flertal.
 4. Medlemslister føres af kassereren.
  Det er medlemmets pligt at give oplysning om korrekt e-mail-adresse, da det er ad denne vej, kommunikationen foregår. Det forventes derfor, at man har en e-mail-adresse.

§4. KONTINGENT & ØKONOMI

 1. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for det følgende regnskabsår og opkræves den 1. januar for medlemmer, der er medlem ved kalenderårets begyndelse samt 1. august for medlemmer, der indmeldes i sidste halvår.
 2. Restance ud over 2 måneder medfører sletning fra medlemslisten dog først efter fremsendelse af en rykker via personlig e-mail.
 3. Nye medlemmer betaler fuldt kontingent ved indmeldelse i første halvdel af kalenderåret og halvt ved indmeldelse i sidste.
 4. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
  Det reviderede regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
  Kassereren fører regnskab og administrerer foreningens kontantbeholdning.
 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
  Regnskabet underskrives af hele bestyrelsen.
 6. Foreningen skal være registreret i CVR registret, i henhold til gældende lovgivning.

§5. TEGNINGREGLER & HÆFTELSE

 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.
  Kun formanden og kassereren har i forening ret til at anvende foreningens kontantbeholdning til et for foreningen relevant formål.
  Optagelse af lån og salg af fast ejendom (udstyr) skal være godkendt af den samlede bestyrelse.
 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der eventuelt påhviler foreningen.

§6. GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og skal være indkaldt med minimum 21 dages varsel via personlig e-mail.
  Indkaldelsen skal indeholde dagsorden eller henvisning til denne.
 3. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent, herunder godkendelse af dagsorden. Valg af stemmetæller.
  2. Bestyrelsens årsberetning.
  3. Fremlægning af foreningens reviderede regnskab.
  4. Fastsættelse af årskontingent.
  5. Indkomne forslag.
   Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af op til 2 suppleanter (hvert år).
  8. Valg af revisor (i lige år).
  9. Eksklusion.
  10. Eventuelt.
 4. Alle afstemninger og valg foregår ved håndsoprækning med mindre blot eet fremmødt stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning.
 5. Man er kun stemmeberettiget, hvis man har været medlem mindst en måned, hvis man ikke er i kontingentrestance og er til stede ved generalforsamlingens begyndelse.
  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 6. Ændringer af foreningens vedtægter kræver, at minimum halvdelen af foreningens stemmer er afgivet, samt at vedtagelsen sker med mindst 2/3-del af de afgivne stemmer. Ændringsforslag skal fremsættes i korrekt ordlyd.
  Vedtægtsændringer skal offentliggøres senest 21 dage efter generalforsamlingen ved fremsendelse til personlig e-mail og på foreningens hjemmeside, hvis den har en sådan.

§7. BESTYRELSEN

 1. FForeningen ledes af en selvkonstituerende bestyrelse på minimum 5 personer.
  Kun formanden og kassereren har i forening tegningsret til at binde foreningen økonomisk for maksimalt 1.000,- kr.
 2. Foruden de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges der op til 2 suppleanter (1. suppleant og 2. suppleant).
  Disse indtræder i bestyrelsen, hvis frafald opstår, og er på valg ved næste ordinære generalforsamling.
 3. Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode dog således, at ikke alle medlemmer af bestyrelsen er på valg samtidig.
  Formanden og kassereren kan ikke være på valg samme år.
  En eventuel indtrådt suppleant vil være på valg ved næste ordinære generalforsamling.
  Suppleanterne bør deltage i bestyrelsesmøder men har ikke stemmeret.
 4. Der kan nedsættes ad hoc udvalg til diverse opgaver.
  Det forventes, at man, som medlem af foreningen, har lyst til at deltage aktivt i det daglige arbejde.
 5. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der har betalt senest opkrævede kontingent.
  Dog skal formanden og kassereren være myndige.

§8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.
  Dog skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3-del af de stemmeberettigede medlemmer til foreningens email stiller krav derom.
 2. Medlemmer skal indkaldes med minimum 21 dages varsel.
 3. Skulle mindre end halvdelen af foreningens medlemmer møde op, kan der jfr. stk. 8.1 indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling.
  Her vil en beslutning være gyldig, når den vedtages med 2/3-del af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af foreningens medlemmer der er fremmødt.

§9. FORENINGENS OPLØSNING

 1. Foreningen kan kun opløses af en generalforsamling, hvor mindst 2/3-del af forsamlingen stemmer derfor.
 2. Såfremt det vedtages at opløse foreningen, skal dennes eventuelle formue i tre år stå til rådighed for en ny tilsvarende forening.
  Hvis en sådan ikke findes, skal beløbet overføres til Hjallerup Samvirke.
  Eventuelle fotos uden ophavsret tilfalder Hjallerup Lokalhistorisk Arkiv.

Således vedtaget: 27. marts 2019.
Således vedtaget: 11. marts 2024.

Er du interesseret i at blive medlem af Hjallerup Fotoklub?

Udfyld felterne herunder og tilmeld dig.

 

Fill out my online form.

OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Vil du vide mere, klik her.

Jeg forstår